Print VerstuurDeel

Getuigenissen

In deze opleiding heb ik een praktijkgerichte kennismaking gehad met de verschillende facetten van management in de psychische en fysieke gezondheidssector. Het was veelal een kennismaking met allerlei aspecten, maar vooral ook een aanzet om verder na te denken over de verschillende thema's. Daarnaast was de opleiding praktisch combineerbaar met mijn werk, bijberoep, jong gezin en sociaal leven. Ze vraagt een zekere investering, maar deze bleek haalbaar. Wie verwacht alles tot in het detail te weten na deze opleiding, zal hier teleurgesteld worden. In de beschikbare tijd werd echter getracht het maximale eruit te halen. Het zet op weg om gerichter bij te leren waar je voor jezelf verdere nood voelt. Ik startte de opleiding omwille van mijn vraag: "zie ik mijzelf managen in de zorg?", en hier vond ik een genuanceerd antwoord en nodige inspiratie.

Lien Decorte, psychologe in een algemeen ziekenhuis en zelfstandige praktijk / 2018


De casusbespreking en de teamteaching losten al onze verwachtingen helemaal in. Zowel voor mij persoonlijk als voor onze volledige studentengroep was het een grote meerwaarde aan het postgraduaat management in de gezondheids- en welzijnszorg deel te nemen.

Berlinde Tillie, Sociale dienst UVC-CHU Brugmann / 2017


Een bijzonder praktijkgerichte, interactieve en inhoudelijk verdiepende opleiding die een absolute basis en meerwaarde biedt aan iedereen die in contact komt met beleids- en managementvraagstukken. De welgekozen docentenmix verbindt de academische en de praktijkwereld op een uitstekende manier. Het expertlevel van de lesgevers was over het algemeen dermate hoog dat het opbrengen van aandacht tijdens de avondsessies, zelfs na lange werkdagen, geen enkele moeite kostte. De twee teamdagen lieten toe om vaardigheden te verfijnen in een gezellige groepssfeer.

Bart Schepers, Klinisch psycholoog UPC Sint-Kamillus Bierbeek en coördinator vorming FOD Volksgezondheid / 2017


Mijn studies en werkdomein zijn erg specifiek en onbekend bij de meeste werkgevers. Vandaar dat ik op zoek gegaan ben naar een opleiding die me een breder kader zou schetsen over thema’s die me het meest boeien. Deze opleiding voldoet aan mijn verwachtingen en gaat dieper in op uiteenlopende thema’s met toch telkens voldoende raakvlakken tussen de modules. Samen vullen ze zo de mij ontbrekende management aspecten passend in.
Ik werk zelf niet in de zorg- of welzijnssector, al leunt gezondheids-bevordering hier enigszins bij aan. Toch wisten de behandelende thema’s mij steeds te boeien en kan ik er voor mijn werkveld de juiste dingen uitpikken.
Deze opleiding doet me dieper nadenken over mijn functie binnen onze organisatie en over de opbouw en werking van de organisatie zelf, absoluut een verrijking!

Verina Servranckx –  Projectmedewerker nv gezond – VIGeZ vzw (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) / 2011-2012


De diversiteit van de modules, in combinatie met de praktijkgerichte toepassingen, recente ontwikkelingen en visie op de toekomst zorgen voor een grote waaier aan handvaten en inzichten om mijn huidige functie meer diepgang en draagvlak te geven.

Deze opleiding is dan ook een absolute aanrader voor leidinggevenden die topics rond managementvaardigheden niet - of te weinig - als bagage meekregen vanuit hun basisopleiding alsook voor éénieder die dreigt vastgeroest te raken in zijn/haar eigen cocon.
Ongeacht of de persoonlijke doelstelling van deze opleiding de doorgroeimogelijkheid, ambitie of toekomstinvestering is, zijn deze uiteenzettingen een verruiming op alle vlak.

Kris Ranson, Adj. Diensthoofd Patiëntenadministratie & Facturatie, AZ Maria Middelares Gent / 2011-2012Hoewel niet in de zorgsector tewerkgesteld,  volg ik met veel interesse de opleiding.  De docenten hebben praktijkervaring en de vakken zijn algemeen bruikbaar. Allerhande onderdelen van het management en de organisatie worden belicht. De theorie wordt ook toegepast binnen de  groep waardoor je de medecursisten, met hun eigen achtergrond en werkervaring,  beter leert kennen. 
De cursusinhoud verwerk je op een aangename manier bij het schrijven van een paper. De opleiding -1 avond per week-is goed te combineren met werk en gezinsleven.

Mieke Reyntjens, Productbeheerder Lonen & HRM, Cevi / 2011-2012Na reeds enkele jaren professioneel actief te zijn binnen de non-profitsector en verschillende vormingen daaraan gekoppeld, beschik ik ondertussen wel over de nodige bagage binnen het werkveld, maar met de recente overstap naar mijn huidige betrekking miste ik toch een breder perspectief. Mijn motivatie om deze opleiding te volgen was enerzijds gebaseerd op een interesse om de eigen competenties te blijven ontwikkelen, de verder uitbouw van een netwerk op verschillende niveaus, praktische tools maar vooral de nood aan ruimere beleidsinzichten binnen de welzijns- en zorgsector.

De globale aanpak van de verschillende modules heeft me aangezet om de strategische kennis en de praktische uitoefening van mijn job te verfijnen : de theoretische beschouwingen hebben me geholpen om mijn ervaringen te kaderen en de opdrachten, opportuniteiten en beperkingen van de organisatie te helpen vertalen in een meer strategische benadering. Daarnaast heeft de opleiding me ook nieuwe inzichten bijgebracht en praktische instrumenten aangereikt. De lessen waren sterk interactief georiënteerd en gaven mij ook de mogelijkheid om van de ervaringen van anderen te leren.

De opdrachten hebben me aangezet om mijn eigen organisatie met een andere bril te bekijken. Ik heb deze oefeningen zodanig ingevuld dat zowel ikzelf als mijn werkgever de vruchten kunnen plukken van een aantal inzichten en instrumenten die mij via deze cursus werden aangereikt. Enkele aspecten werden ondertussen reeds aangewend binnen mijn eigen departement. Ik dank mijn werkgever voor de opportuniteit en het vertrouwen.”

Patricia Van de Vyver, Manager Departement Sociale Dienstverlening, Onafhankelijk Ziekenfonds Euromut / 2011-2012


Als project manager in een algemeen ziekenhuis word ik elke dag opnieuw met de meest uiteenlopende facetten van het zorgspectrum geconfronteerd.
Ik werk zowel voor   en samen met    het zorgdepartement, onze core business, als voor   en samen met   ondersteunende servicegerichte departementen.

Deze opleiding sprak me aan om 2 grote redenen: ik was in de eerste plaats op zoek naar meer gedetailleerde financiële en juridische bagage wat de zorgsector betreft.

Daarnaast was ik door het toenemende belang van netwerken, intra en extra muros,   waarbij het belang van de patiënt centraal staat, en dit ook voor en na de opname in het ziekenhuis   , getriggerd om wat meer vertrouwd te geraken met  de welzijnssector, een sector waarbinnen ik totaal geen ervaring heb.

Ook het contact met de andere studenten,  collega's uit ziekenhuizen en welzijnsvoorzieningen   , maakt het een verrijkende ervaring.

Martine Derde, Project Manager OLV Ziekenhuis Aalst Asse Ninove / 2010-2011


Vorig jaar werd ik als psycholoog gevraagd om de leiding van een zorgprogramma psychiatrie in een algemeen ziekenhuis op mij te nemen. Inhoudelijk was ik wel geschoold en ik had ook voldoende ervaring in het werken op de betreffende  afdelingen, maar van management  had ik geen kaas gegeten. Deze opleiding bezorgt me de nodige kennis en tools om mijn nieuwe job naar behoren uit te oefenen,  ook en vooral omdat ze specifiek toegespitst is op leiding geven in de zorgsector."

Ignace Michiels, Psycholoog – Programmamanager, OLV-Ziekenhuis Aalst / 2009-2010


Als verpleegkundige ondervind ik dat er nog veel vragen openblijven inzake een goed managementbeleid binnen de verschillende gezondheids -en welzijnsorganisaties.
Deze opleiding biedt antwoorden, gekenmerkt door het interactieve karakter van lesgeven met veel ruimte voor discussies.

Leerrijk is het aanbod van theoretische vakken die de praktijk ondersteunen alsook de aandacht voor training van de eigen managementvaardigheden.

Dit alles maakt het een boeiende uitdaging. 

 Lisa To, Clinical Trial Nurse for Clinical Research, The International Nurse Company / 2009-2010 


Deze opleiding verschaft me, als jonge ‘veldwerker’ binnen een centrum geestelijke gezondheidszorg, op een overzichtelijke en stimulerende wijze inzicht in de talrijke structuren en processen die binnen een organisatie bestaan.

De verschillende opleidingsonderdelen verrijken mij met perspectieven waar ik tot voor de aanvang van deze opleiding het bestaan niet van had kunnen vermoeden.

Heel boeiend is ook dat deze opleiding zich richt op studenten uit zeer verscheiden organisaties binnen de zorgsector en op zeer verscheiden beroepsgroepen.

Ik heb het voorbije jaar met meer kennis en inzicht en op een meer genuanceerde manier leren kijken naar mijn organisatie en naar de zorgsector in zijn geheel.

Ruben van den Ameele, Psycholoog, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw, Regio Groot Gent / 2009-2010


Een opleiding met een breed spectrum aan managementvaardigheden  toepasbaar in het werkveld. Nieuwe of opgefriste inzichten rond ‘management’ doen u terug in vraag stellen  wat evident lijkt binnen de organisatie.

De opleiding biedt de mogelijkheid om via interactie tussen  cursisten en docent ervaringen en kennis uit te wisselen.

Investeren in deze opleiding brengt op.

Steven Vancraeynest, Stafmedewerker Woonzorgcentrum Vincenthove, vzw Bejaardenzorg Midden West-Vlaanderen / 2009-2010


 Na 10 jaar professioneel actief te zijn binnen de non-profitsector kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk wel over de nodige bagage beschik binnen mijn werkveld, maar toch miste ik iets.

Het verbreden van de kennis  op organisatie- en managementsvlak sprak me binnen deze opleiding aan. Het ruime spectrum van de opleidingsmodules voldoen aan mijn vooropgestelde verwachtingen.

Hierbij gaat men op zoek naar nieuwe inzichten binnen de welzijns - en zorgsector, alsook is en blijft het ontwikkelen van eigen competenties een boeiende materie. Ik zie in deze opleiding ook als een vorm van netwerking op verschillende niveaus binnen het zorglandschap.

Katrien Van Melckebeke, Dossierbeheerder Dienst Personeel & Organisatie AZ Sint-Lucas & Volkskliniek / 2009-2010


Sinds vijf jaar ben ik tewerkgesteld als directiemedewerker binnen onze voorziening. Vanuit mijn commerciële vooropleiding had ik weinig theoretische background rond de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg. Dankzij de grote diversiteit tussen de verschillende modules en de praktische wijze waarop de zaken worden aangebracht heeft de opleiding deze lacune ruimschoots opgevuld. Daarnaast worden ook algemene managementsvaardigheden, inzichten en methodieken bijgebracht die mij vooruit helpen binnen mijn  dagdagelijks functioneren. De contacten met de medecursisten uit de meest uiteenlopende geledingen van de sector bieden zeker een belangrijke meerwaarde. Ik zie het volgen van deze opleiding als een waardevolle investering die perspectieven biedt voor de toekomst.

Stijn Van Quickelberghe – Directiemedewerker, O.-L.-Vrouw van Lourdes, Voorzieningen Voor Ouderenzorg vzw / 2008-2009


Uitermate boeiend, in de eerste plaats door de inhoud van het programma, waar je een overzicht krijgt van de diverse management aspecten met voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden. Maar not in the least ook door de interactie met young professionals uit verschillende delen van de gezondheids-en welzijnszorg. Ongelooflijk hoe een groep onbekenden je op korte termijn zoveel inzicht in jezelf en je mogelijkheden doen ontdekken.

Confronterend, verfrissend en vooral zeer leerrijk!

Karina Van Huynegem, Laborante – Kwaliteitsfunctionaris AZ Sint-Blasius Dendermonde / 2008-2009


In januari 2008 zette ik de stap van de Bijzondere Jeugdzorg naar de Geestelijke Gezondheidszorg als coördinator van de vzw Reymeers. Een hele uitdaging! Met het volgen van de opleiding PMGWZ hoopte ik een aantal inzichten te verwerven in de verschillende domeinen van het management. Het eerste jaar bracht hier reeds enige verduidelijking in. In de cursussen Strategisch Management en Financieel Management worden onder andere een aantal theoretische kaders aangereikt waardoor je een andere kijk krijgt op het managementgebeuren binnen de eigen organisatie. Je krijgt meer zicht op de verschillende managementaspecten en probeert deze te kaderen in het eigen werkveld. Hopelijk wordt het 2de jaar even boeiend als het eerste.

Veerle Vanderstraeten, Coördinator, vzw Reymeers te Lede / 2008-2009


Deze opleiding verbreedt en verdiept mijn inzichten in de verschillende aspecten van het management. De boeiende uiteenzettingen en de globale benadering laten me toe de strategische kennis en de praktische uitoefening van mijn job te verfijnen. Je bekijkt het zelfs door een andere bril.

Heel wat technieken en inzichten zijn een aanvulling om onze voorziening in haar kwaliteit te verbeteren. Enkele aspecten werden zelfs besproken binnen ons directiecomité en binnen onze Raad van Bestuur.

Ook het ruimere aanbod naar de verschillende sectoren geven je een veel ruimer beeld dan de werking op je eigen arbeidsveld. Deze opleiding is alvast een heel stevige basis voor je verdere loopbaan.

Marc Verbeek, Administratief Verantwoordelijke, Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest te Melle / 2008-2009


In de opleiding Management in de Gezondheids- en Welzijnszorg komen alle aspecten aan bod die van belang zijn voor het besturen van een hedendaagse gezondheids- of welzijnsinstelling. Dit leverde me reeds heel wat inzichten op die van belang zijn bij het uitoefenen van mijn job, waarin ik veel in contact kom met de verschillende departementen van ons ziekenhuis. Deze kennis komt me ook ten goede bij de verdere uitbouw en verdieping van mijn takenpakket binnen onze organisatie. 

Een belangrijke meerwaarde van de opleiding vind ik verder de kruisbestuiving tussen de cursisten, die werkelijk uit alle geledingen van de sector (en zelfs van erbuiten) komen. We leren niet enkel van de docenten maar ook van elkaar!

Wie dus op zoek is naar een stevige basis voor de verdere uitbouw van zijn of haar carrière binnen de gezondheids- of welzijnsector, zit met deze opleiding aan het juiste adres!

Fran Vlaeminck, Assistente Algemene Directie, Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares te Gent / 2005-2006


De verschillende theoretische benaderingen hebben me geholpen om mijn ervaringen te kaderen, de opdrachten, mogelijkheden en beperkingen van de organisatie te vertalen in een strategische benadering.

Daarnaast heeft de opleiding me inzichten bijgebracht & instrumenten aangereikt m.b.t uiteenlopende managementaspecten.

De opleiding geeft me kennis, instrumenten en vertrouwen om de

verdere uitbouw van de organisatie op een meer professionele wijze te realiseren.

Veerle Opdebeeck, Coördinator, Regionaal Welzijnsoverleg Waasland te Sint-Niklaas / 2005-2006


 

Doordat de verschillende modules uit de opleiding steeds gericht zijn op of vertrekkende vanuit de praktijk, was het een goede ondersteuning bij de projecten waar ik in mijn werk mee bezig was. Bovendien leerde ik indeze modules om mijn organisatie vanuit een algemene hoek te bekijken, wat voor mij zeker een meerwaarde was om me in mijn functie van stafmedewerker in te werken. Zaken die ik al tien jaar kende, werden in de modules in een andere context geplaatst, wat mijn kennis en ervaringen verrijkte!

Els Ronsse, orthagogoog, OC Broeders Ebergiste te Vurste / 2005-2006


De lessen zijn meestal sterk interactief georiënteerd en geven cursisten de mogelijkheid om van elkaars ervaringen te leren. Sommige docenten hebben me echt aangezet om mijn eigen organisatie met andere ogen te bekijken. Zowel mijn huidige werkgever als ikzelf plukken reeds de vruchten van een aantal inzichten en instrumenten die mij via deze cursus werden aangereikt.

Tanja Peeters, stafmedewerker, Vlaams Overleg Bewonersbelangen te Berchem / 2005-2006


In de opleiding ‘management in de gezondheids- en welzijnssector’ vind ik heel wat antwoorden: er is een zeer gediversifieerd aanbod aan vakken (van ethiek over managementvaardigheden naar boekhouden), het contact met medecursisten blijkt zeer boeiend, je leert door de docenten om de eigen organisatie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Deze opleiding betekent een meerwaarde op het vlak van kennis opbouwen, inzichten verwerven en betekent een goede basis voor het verder uitbouwen van een loopbaan binnen de gezondheids- of welzijnssector!

Hilde Van Wesemael, afdelingshoofd PVT, Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods, Lede/2005-2006


Zelfs in de zogenaamde ‘zachte sector’, is een gefundeerd management de bouwsteen voor kwalitatieve zorgverlening. Deze opleiding biedt tal van ‘voorzetten’. Aan ons om ze ‘af te werken’ …

Gunther Huygens, administratief verantwoordelijke, RVT Het Hof te Sint-Niklaas/2005-2006


                                       

Na 6 jaar tewerkgesteld te zijn als administratief bediende op de facturatiedienst van ons ziekenhuis kreeg ik stilaan het gevoel vastgeroest te zitten in mijn functie. Ik wilde vooruit, maar ontbrak de nodige kennis.

Via de website kwam ik in contact met de opleiding. Deze opleiding was op mijn lijf geschreven, alles wat ik zocht vond ik in de grote diversiteit aan vakken terug. Wat ik ook zeer positief vond, is dat je leert uit de ervaringen van je medestudenten.

Voor wie een kaderfunctie binnen de Gezondheids- en welzijnszorg ambieert is deze opleiding zeker aan te raden.

Ann De Nauw, Dienst Administratie/Facturatie, Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria-Halle/2004-2005    

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn